سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی

با عنایت به ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن به شماره 75642/ت 52403ه مورخ 95/6/23 ، دستورالعمل ذیل جهت ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ، به دستگاه های ذیربط و مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و اطلاع رسانی می گردد.

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکیاهداف:

  1.  ارائه ساختار شناسه کالا.
  2. ارائه راهکار ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا
  3.  تعریف فرایند اجرایی و تعیین اولویت ها

ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – آئین نامه: منظور آئین نامه .اجرایی شناسه کالا . و رهگیری کالا به شماره . 75642/ت 52403ه مورخ 95/6/23 موضوع ماده . (13) قانون مبارزه .با قاچاق کالا و . ارز است.

ب -شناسنامه کالا: مجموع های .از حداقل اقلام اطلاعاتی . ضروری که به منظور . تعریف و تشخیص .یک قلم کالایی، در .بین سامانه های .مرتبط و درگیر . با آن قلم کالا به کار . می روند.
پ-شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر ی نظام .جامع طبقه بندی کالاست . و مشخصات ماهوی .هر قلم کالا احصاء شده .و در یک سامانه به .منظور ایجاد برداشت .مشترک . از هر قلم کالا، به صورت .رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن .بر روی کالا نصب .یا درج می گردد. به هر شناسنامه .کالا ی شناسه کالای .یکتا تخصیص می یابد.

ت -کالاهای مشمول: کلیه کالاهای الکتریکی و الکترونیکی .که مشمول ردیف (پ) ماده (3)  آیین نامه  می باشند.

ث – کارگروه ملی: کارگروهی است .که به استناد تبصره ذیل .بند (ث) ماده ی آیین نامه ، با مسئولیت وزارت .صنعت، معدن و تجارت و با . همکاری ستاد مرکزی .مبارزه با قاچاق کالا .و ارز، گمرک و سایر دستگاه های . مرتبط تشکیل شده است.

ج – کارگروه تخصصی: کارگروهی است که ذیل کارگروه ملی برای .گروه کالایی اقلام الکتریکی.و الکترونیکی با مسئولیت .دفتر صنایع برق ، فلزی و لوازم خانگی . و با عضویت سایر دفاتر .مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت .و سایر دستگاه های قید شده . در تبصره ذیل بند (ث) ماده ی یک آیین نامه .اجرایی تشکیل شده است.

چ- گواهی الکترونیکی: منظور تأیید الکترونیکی .سامانه جامع تجارت به استعلام الکترونیکی.شناسه کالا توسط گمرک، سامانه تدارکات . الکترونیکی دولت، سامانه جامع انبارها و سایر سامانه های . ذی ربط می باشد.

ح- عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات .ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از .قبیل جنس، نوع، رنگ ، ابعاد، وزن، طرح، مدل ، تولیدکننده، کشور .سازنده، نام تجاری .آن که در تشریح تجاری .کالا موثر می باشند.

خ – شناسه جهانی قلم کالا (GTIN): بر اساس سیستم .شماره گزاری GS1 به هرقلم کالا، یک کد .به نام GTIN تخصیص داده .می شود. کد GTIN ساختار 8، 12 ، 13 و 14 رقمی دارد.

د- سامانه جامع تجارت: منظور .سامانه جامع تجارت ایران است .که بر اساس بند الف .ماده شش قانون مبارزه .با قاچاق کالا و ارز مصوب . سال 1392 ، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان .اقتصادی را اعم از واردکنندگان . و تولیدکنندگان با دستگاه های . ذیربط در امر تجارت، کنترل .میکند.

ذ- سامانه شناسه کالا: یکی از زیرسامانه های .سامانه جامع تجارت به .منظور ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه .کالا که فرآیندهای .درخواست و صدور .شناسه کالا را در برگرفته . و امکان استعلام شناسه کالا .را برای سامانه ها و افراد مرتبط .فراهم می نماید. هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا . در طول زنجیره .تجاری کشور است و بر این . اساس، زبان مشترک .کالا در کل فعالیت های . تجاری فراهم می شود.

 2- کلیه تولیدکنندگان .و واردکنندگان اقلام کالایی مشمول ، ملزم به ثبت شناسنامه .و اخذ شناسه کالا . برای کلیه سطوح .محصول تا انتهای زنجیره .فروش و نصب شناسه .کالا تا کوچکترین سطح .بسته بندی کالاهای خود می باشند.

 3- تکمیل شناسنامه و دریافت شناسه کالا می بایئت، به ازای هر قلم (نوع) کالای تولیدشده داخلی، توسط تولیدکننده و هر قلم (نوع) کالای وارداتی، توسط واردکننده، برای اولین سری تولیدی واردات (بعد از الزام شناسه) بر اساس اولویت ها و زمان بندی مقرر در جدول ذیل، انجام گیرد.

ردیف قلم کالایی تاریخ الزام ثبت شناسنامه و
اخذ شناسه برای کالاهای
وارداتی و تولید داخلی
الزام گمرک نسبت به دریافت و ثبت گواهی ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت تاریخ نصب شناسه برای کالاهای وارداتی و تولید داخلی
1  لامپ LED یک ماه پس از ابلاغ
دستورالعمل
دو.ماه پس از ابلاغ دستورالعمل سه ماه پس از ابلاغ
دستورالعمل
2 لامپ رشته ای یک ماه پس از ابلاغ
دستورالعمل
دو ماه پس از ابلاغ دستورالعمل سه ماه پس از ابلاغ
دستورالعمل
3 سایر اقلام کالایی ذیل دستورالعمل یک ماه پس از ابلاغ برقراری امکان اخذ شناسه کالا دو ماه پس از ابلاغ برقراری امکان اخذ شناسه کالا سه ماه پس از ابلاغ
برقراری امکان اخذ
شناسه کالا

 4- به استناد تبصره ماده 4 آیین نامه ، شناسه جهانی قلم کالا (GTIN) پس از تکمیل شناسنامه شناسه کالا در اقلام الکتریکی و الکترونیکی به عنوان شناسه کالا شناخته خواهد شد و کاربر میتواند از شناسه کالای تولیدی سامانه شناسه کالا و یا شناسه GTIN متناظر آن در سایر سامانه ها استفاده نماید.

 5- شناسه کالا میبایست بر روی تمامی سطوح بسته بندی کالا ( اعم از کارتن ،جعبه، انواع قوطی و یا هر نوع بسته بندی دیگر تا کوچکترین سطح) درج گردد.

 6- پس از تکمیل شناسنامه کالایی شناسه کالا در اقلام الکتریکی و الکترونیکی توسط مشمول ین و ثبت ی ا صدور شناسه کالا توسط سامانه جامع تجارت، گواهی الکترونیکی توسط سامانه صادر شده و پس از استعلام از سوی سازمان های مرتبط ، به صورت ارتباط الکترونیکی و برخط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. این گواهی همان تأیید شناسه کالا خواهد بود.

 7- گمرک موظف است به هنگام انجام فرآیندهای ترخیص کالا از صحت شناسه کالا از طریق تبادل اطلاعات و دریافت گواهی شناسه مذکور در ماده (5) آیین نامه اجرایی، اطمینان حاصل نماید. انجام این فرآیند به منزله دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا از سوی گمرک می باشد.

 8 – به استناد تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه های مجوز دهنده مکلفند در زمان صدور مجوزهای واردات، صادرات، تولید و ترانزیت براساس شناسه کالا اقدام نمایند.

 9- کارگروه تخصصی موظف است پیشنهادات، انتقادات و نظرات واصله را بررسی و اصلاحات مربوطه را به منظور بروز نمودن دستورالعمل به کارگروه ملی (دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارسال نماید.

نظارت بر حین اجرا و رسیدگی به مشکلات احتمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل که نیاز به تصمیمگیری دارد، بر عهده کمیته ای با مسئلولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان تشکلهای ذیربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضرورت دارد، میباشد.

10 – اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظفند گزارش فرآیند اجرای این دستورالعمل در سطح بازار و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش استفاده از سامانه شناسه کالا را حئب نیاز به دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.

 11 – دستورالعمل صادره شامل کالاهایی است که بعد از الزام شناسه کالا، تولید یا وارد می شوند. لذا تعیین تکلیف کالاهای موجود در کشور و ترخیص سفارشات قبل از الزام، به ترتیب مشمول ماده 7 آیین نامه و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

 12 – فرآیندهای ثبت شناسه ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه ها و گواهی ها و سایر فعالیت های مذکور در این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه ها رایگان می باشد.

 13 – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فرایند ثبت سفارش را به گونه ای تنظیم نماید که از تاریخ الزام ثبت، اخذ و نصب شناسه کالا طبق جدول فوق از ثبت سفارش این کالاها بدون شناسه کالا جلوگیری نماید.

ماده 14 – از زمان ابلاغ این دستورالعمل ثبت آمار تولید منوط به استفاده از شناسه کالا خواهد بود.

  • این دستورالعمل در 14 ماده و 10 تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.

جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید.

جهت مشاهده و دریافت فایل فهرست تعرفه اقلام الکتریکی و الکترونیکی وارد لینک زیر شوید

فهرست تعرفه اقلام الکتریکی و الکترونیکی

 

جهت مشاهده ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *