مقالات صادرات

مقالات واردات

ضوابط اجرايي ورود و صدور فلزات گرانبها

ضوابط اجرايي ورود و صدور فلزات گرانبها

موضوع ماده 10 آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب شورای پول و اعتبار

فرآیند ورود و صدور فلزات گرانبها

واردات شمش فلزات گرانبها

ماده 2 واردات شمش فلزات گرانبها به شرح ذیل میباشد :
1-2 – ورود قطعی.شمش فلزات گرانبها
« مطابق با ماده 4 آیین نامه، ورود قطعی شمش فلزات گرانبها به کشور به شرح زیر و نیز.رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد»:
1 – ثبت سفارش و اظهار در سامانه.
2 – صدور تأییدیه انطباق شمش.وارداتی توسط سازمان.استاندارد.
3 – انجام تشریفات گمرکی.
2-2 – ورود موقت برای پردازش شمش فلزات گرانبها و فلزات گرانبهای.ذوب شده خام مطابق با تبصره 3 « ماده » 4 آیین نامه، ضوابط ورود موقت برای پردازش بر اساس مفاد » مرتبط قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن توسط گمرک تخصصی قابل اقدام خواهد بود.

واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام

ماده 3 « واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام مطابق با تبصره 1 « ماده » 4 آیین نامه برای » متقاضیانی که دارای.مجوز تولید میباشند، به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد:
1 – ثبت سفارش و اظهار در سامانه.
2 – اخذ تأییدیه از وزارت صمت.
3 – صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد.

4- انجام تشریفات گمرکی.

واردات کالاهای صنعتی فلزات گرانبها

ماده 4 « مطابق با تبصره 2 « ماده » 4 آیین نامه واردات کالاهای صنعتی فلزات گرانبها به شرح زیر » و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد:
1 – ثبت سفارش و اظهار در سامانه.
2 – اخذ مجوز از وزارت صمت.
3 – انجام تشریفات گمرکی.

صادرات قطعی مصنوعات فلزات گرانبها

ماده 5 « ماده » ب« – مطابق با بند 6 آیین نامه، صدور فلزات گران بها به صورت شمش، ذوب شده » خام و مشکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی. ماده 6 صادرات قطعی مصنوعات فلزات گرانبها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد:
1 – ثبت تقاضا و اظهار.محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی.

2 – مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست به صورت محصول تکمیل شده و نهایی باشد.
3 – ارسال تقاضانامه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی، به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی.
4 – انجام امور کارشناسی مصنوعات فلزات گرانبها در خصوص.بررسی ارزش افزوده ذکر شده در « ماده » ج« بند 6 آیین نامه » 2 ، محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی.
5 – ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانتنامه بانکی، گواهی مسدودی سپرده بانکی صادرکننده، سفته، چک و یا ترکیبی از آنها و تعهدنامه مخصوص.صادرات فلزات گرانبها توسط متقاضی به بانک مرکزی.
6 – تحویل محموله صادراتی به صورت (سیل) پلمب شده به ذینفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی.
7 – صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی، متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی، میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی.

ماده 7 صادرات قطعی فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی به شرح زیر و نیز رعایت.کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد

1 – ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی.
2 – تأییدیه وزارت صمت مبنی بر:

الف) عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی.

ب) استحصال آن از معادن.کشور.

3 – اعلام وزن و عیار محموله صادراتی و بلامانع بودن انجام صادرات توسط متقاضی تولید کننده طلای معادن داخلی کشور از جانب وزارت صمت.

4- ارسال تقاضانامه صادرات فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی متضمن مشخصات هویتی مشخصات محموله صادراتی، تأییدیه وزارت صمت و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل.محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی.
5 –  انجام امور کارشناسی و محاسبه ارزش.ریالی و ارزی محموله صادراتی ، تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی صورت می پذیرد.
6 – ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانتنامه بانکی، گواهی مسدودی سپرده بانکی صادرکننده، سفته، چک و یا ترکیبی از آنها به انضمام تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گرانبها توسط متقاضی به بانک مرکزی.
7 – تحویل محموله صادراتی به صورت سیل (پلمب)شده به ذینفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی است.
8 – صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی شامل مشخصات هویتی، شماره و تاریخ نامه وزارت صمت متضمن مشخصات محموله صادراتی (وزن و عیار)، میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی.

تسویه تعهدات.صادراتی

ماده 8 نحوه ایفای تعهدات صادراتی فلزات گرانبها به یکی از دو روش انجام می گردد :

الف – ورود  فلزات مذکور به صورت شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام به همان نسبت و میزان که ثبت شده است .

ب-  فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی میباشد.

1-8 – مراحل تسویه تعهدات صادراتی.فلزات گرانبها به شرح زیر میباشد:

1 – ثبت اطلاعات اظهارنامه.کوتاژ شمش معوض و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام.وارداتی و مستندات.گمرکی متضمن تعداد، وزن و عیار.شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی در سامانه.توسط متقاضی.
2 -انجام  صدور تأییدیه انطباق.شمش و فلزات گرانبهای ذوب شده.خام وارداتی توسط سازمان استاندارد.
3 –  انجام فرایند استرداد تضامین.سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذینفع پس از تأیید اظهارنامه های کوتاژ.وارداتی توسط گمرک تخصصی.

-2-8 مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به شرح زیر میباشد:
1 – ارائه رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی توسط متقاضی.
2 – تطابق اطلاعات رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات ارسالی از جانب متقاضی با اطلاعات مندرج در سامانههای ذیربط توسط بانک مرکزی.
3 – استرداد تضامین سپرده شده نزد.بانک مرکزی به ذینفع پس از تأیید رسیدهای ارائه شده.توسط بانک مرکزی

واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گرانبها

ماده 9 « واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گرانبها مطابق با ماده 7 آیین نامه، در کمیسیونی » مرکب از اعضای کمیسیون ارز بانک مرکزی و مدیر/معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصمیمات کمیسیون مذکور پس از تنفیذ رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 10 رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ورود و صدور فلزات گرانبها الزامی میباشد.
« این ضوابط در 10 « ماده و » 4 بند در شصت و نهمین جلسه مورخ » 21 / 12 / 1400 هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *