مسیرهای گمرکی چگونه در سیستم تعیین میگردد؟

مسیرهای گمرکی چگونه در سیستم تعیین میگردد؟ مسیرهای گمرکی چگونه در سیستم تعیین میگردد؟ : گمرکات به دلیل کمبود امکانات و عدم امکان بازرسی فیزیکی کلیه کالا ها از ماژول selective که برمبنای مدیریت ریسک کار می کند ، استفاده می کنند و دیگر نیازی نیست تک تک محموله های وارداتی را کنترل و با مقررات […]