مشاورین امور بانکی و ارزی

مشاورین امور بانکی و ارزی وب سایت آیکسپورت شما را رفع موانع مرتبط به اخذ تسهیلات یا امور بانکی و همچنین اقدامات مرتبط به نقل و انتقال ارزی یا رفع تعهد ارزی همراهی خواهند نمود.   در این راستا وب سایت آیکسپورت مشاورین فعال  این حوزه  در ایران و کشورهای هدف صادراتی شناسایی نموده و به شما معرفی خواهد نمود. 

داشتن دانش و تجربه کافی و همچنین اشراف به تمامی موضوعات مرتبط به امور بانکی و ارزی از جمله شاخص های انتخاب این مشاورین می باشد .

وب سایت آیکسپورت از تمامی مشاورین و صرافیهای مجاز دعوت به همکاری می نماید . 

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .