رحیم محترم

مشخصات •    جناب آقای  دکتر رحیم محترم                     •    پست الکترونیکی :   rmohtaram@yahoo.com سوابق تحصیلی • دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران • کارشناسی مدیریت امور گمرکی از دانشگاه هرمزگان سوابق اجرایی و مشاوره ای:• عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه تهران • مشاور معاونت علمی […]