بایگانی بخشنامه ها و مقرراتی که از اعتبار خارج شده یا تاریخ آن به اتمام رسیده است .