شرکتهای تحقیقات بازار 

تحقیقات بازار و بازاریابی یکی از مهم ترین بخش های تجارت موفق می باشد بخصوص زمانی که با کشوری دیگر که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با ما متفاوت هستند روبرو باشد در این راستا وب سایت آیکسپورت معتبرین شرکتهای این حوزه  را در ایران و کشورهای هدف صادراتی شناسایی نموده و به شما معرفی خواهد نمود

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در پروژه های تحقیقات بین المللی  خود بهره مند شوید .