آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی از وزارت صمت ابلاغ شد : آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به شرح زیر است :  ماده 1 – كليه اهالی ساكن در مناطق مرزی كشور به استثنای اهالی ساكن در شهرهای مركز شهرستان ها با دريافت كارت مبادلات […]