آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

.آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی تصویب نامه شماره 99595/ت41336ك مورخ 1388/05/17 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بسمه تعالی  “با صلوات بر محمد و آل محمد“ وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387 –به استناد […]