تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور باهدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار

 تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور باهدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار   مولف : دکتر مجتبی لشکربلوکی هدف گزارش و بیانیه سلب مسئولیت ◈ هدف این گزارشارایه تصویری از مهم ترین پارامترهای اقتصادی-سیاسی موثر بر کسب وکارهای ایرانی است و هیچگونه ادعایی در مورد پیش بینی قطعی آینده ندارد. ◈ این […]