ابلاغیه اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401

ابلاغیه اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 22446/ت59761ه مورخ 1401/02/17 هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاحات تعرفه ای (440) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک ، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، طبقات […]