جدول اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن از ابتدا تا ۷ تیر ۱۴۰۱

جدول اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن از ابتدا تا ۷ تیر ۱۴۰۱ قانون امور گمرکی پس از چهل سال، در سال 1390 اصلاح گردید و آیین نامه اجرایی آن در پایان سال 1391 تصویب شد که متعاقباً موادی از آن بر اساس قوانین و مقررات بعدی اصلاح شده که آشنایی با […]