کنترل کامیون های عبوری ورودی

کنترل کامیون های عبوری ورودی پیرو بخشنامه شماره 1169738 مورخ 1400/9/2 و نظر به آسیب شناسی انجام شده، شرکتهای ترانزیت کالا برای انجام امور ترانزیتی خود  با لحاظ اینکه احتمال سوء استفاده از کامیون های عبوری برای انتقال کالاهای قاچاق در کالای عبوری بویژه در روزهای پایانی سال، دور از انتظار نیست. لذا ضرورت دارد […]