بخشنامه درخصوص تابلو فرمان آرکیوب آرکل (Arcube Arkel) شامل اینورتر، برد کنترل آسانسور، سیستم نجات و سایر قطعات الکتریکی ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

بخشنامه درخصوص تابلو فرمان آرکیوب آرکل (Arcube Arkel) شامل اینورتر، برد کنترل آسانسور، سیستم نجات و سایر قطعات الکتریکی ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ نظر به اینکه اخیراً در مواردی مشاهده گردیده؛ تابلو فرمان آرکیوب آرکل(Arkel Arcube) شامل اینورتر، برد کنترل آسانسور، سیستم نجات و سایر قطعات الکتریکی با تعرفه 85٣71090 تحت عنوان اینورتر (Inverter) ذیل ردیف 85044050 تعرفه، […]