مصوبه رفع تعهد ارزی صادرات ( تمدید مهلت سالهای 98 و 99 )

مصوبه رفع تعهد ارزی صادرات در راستای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورخ 1400/12/22 به شرح زیر می باشد : مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متعهدین ارزی سالهای 1398 و 1399 و معوقه های 1400 مهلت داده می شود تا پایان خرداد ماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نمایند . بدیهی […]

توضیحات تکمیلی بخشنامه تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398

توضیحات تکمیلی بخشنامه تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 بخشنامه تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 به شماره 1400/410/25377 مورخ 1400/08/10 تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 تا آخر آذر ماه سال جاری صرفا در جهت تسهیل و مساعدت  صادرکنندگان […]

تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 تا پایان آذرماه سال جاری

تمدید رفع تعهد ارزی سال 1398 تا پایان آذرماه سال جاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 سازمان : سازمان توسعه تجارت ایران تاریخ : 1400/08/10 شماره : 1400/410/25377 فایل آموزشی رفع تعهد ارزی صادرات جهت استفاده از مشاورین حوزه رفع تعهد ارزی وارد شوید