دستورالعمل دفتر تعیین ارزش در خصوص چگونگی بررسی و اعلام بیش ارزش بصورت پارامتریک 1401/06/05

دستورالعمل دفتر تعیین ارزش در خصوص چگونگی بررسی و اعلام بیش ارزش بصورت پارامتریک 1401/06/05 با توجه به مکاتبات متعدد بانک های عامل با گمرکات سراسر کشور درخصوص «بیش بود ارزش» کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و همچنین تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و پیرو جلسات برگزار شده با بانک مرکزی در اجرای […]