تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش

تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ۶ ـ کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل.ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن […]