راهنمای تجارت با کشور افغانستان و صادرات به افغانستان

در این بخش از سایت اطلاعات و مطالب کاربردی شامل موارد زیر ارائه شده است: چگونگی صادرات به افغانستان، ثبت شرکت در افغانستان، حجم واردات و صاردات کشور افغانستان، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان، فرصتهای صادراتی، قوانین و مقررات کالای صادراتی و پیدا کردن تجار و لیست تجار و اتاقهای بازرگانی مرتبط و سایر اطلاعات کاربردی در این حوزه ارائه شده است.