قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 1401/06/15 

قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 1401/06/15  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده […]