تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش

تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ۶ ـ کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل.ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن […]

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 تا پایان شهریورماه 

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 تا پایان شهریورماه  با مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد. به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، بر اساس مصوبه 83 کمیته اقدام.ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 صادرکنندگان تا آخر شهریورماه سال جاری تمدید […]