شیوه نامه ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده های دامی مشمول ارز ترجیحی

شیوه نامه ثبت سفارش، تعیین.اولویت و تخصیص ارز نهاده های دامی مشمول ارز.ترجیحی بر اساس بند (الف) تصمیمات جلسه یکصد و نود و یکم ستاد هماهنگی.اقتصادی دولت مورخ 1399/10/7 ، ابلاغی.به شماره 135071 مورخ 1399/11/21 معاون.محترم اقتصاد رئیس.جمهور موضوع تنظیم بازار نهاده ها و محصولات کشاورزی و در اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص […]