تمدید مجوزهای وزارت جهاد تا پایان اردیبهشت 99

99تمدید مجوزهای وزارت جهاد تا پایان اردیبهشت کلیه مجوزهای صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی که مدت اعتبار آنها در تاریخ 98/12/01 به پایان رسیده است . تمدید مجوزهای وزارت جهاد تا پایان اردیبهشت سال 99 اعتبار خواهند داشت. این مجوزات. در جریان. تغییرات .و اصلاحات. در نظام. صادراتی. جهاد کشاورزی. پیاده. سازی. شده. است […]