عوارض صادراتی کالاها و مواد معدنی

عوارض صادراتی کالاها و مواد معدنی پیرو بخشنامه. شماره 1401/25/124871 مورخ 1401/01/31 اخذ. عوارض صادراتی. از مواد معدنی. وکالاهای صنایع معدنی. و اصلاحیه جدول . عوارض . صادراتی مواد معدنی مطابق قوانین و مقررات. ارایه می گردد . لیست عوارض صادراتی کالاهای معدنی به شرح زیر می باشد