تعرفه‌ حقوق گمرکی ، حقوق ورودی و سود بازرگانی سال 1401

تعرفه‌ حقوق گمرکی ، حقوق ورودی و سود بازرگانی سال 1401  تعرفه‌ گمرکی سال 1401 : تعرفه گمرکی واردات کالا و صادرات کالا توسط هیئت دولت در سال 1401 را اعلام گردید. هر ساله حقوق ورودی و حقوق گمرکی واردات کالا و صادرات کالا پس از تصویب توسط کمیسیون ماده 1 به تصویب هیئت دولت […]