بخشنامه حمایت های حقوقی و قضایی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی مرتبط با گمرک جمهوری اسلامی ایران 1401/01/31

بخشنامه حمایت های حقوقی و قضایی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی مرتبط با گمرک جمهوری اسلامی ایران 1401/01/31 با عنایت به اینکه دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای تحقق شعار سال و اجرای منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و تأکیدات مقام محترم ریاست کل برای […]

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان باعنایت به نامگذاری سال ١٤٠١ به عنوان << تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین>>توسط مقام محترم معظم رهبری و در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای شرکت های تولیدی و دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار […]