بخشنامه موضوع استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه – ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

بخشنامه موضوع استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه – ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ پیرو بخشنامه شماره 1400/1789649 مورخ 1401/12/24 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه 1401 […]

بخشنامه درخصوص خروج موقت وسایل نقلیه

بخشنامه درخصوص خروج موقت وسایل نقلیه با توجه به تصریح فرآیند صدور موقت وسایط نقلیه در قانون امور گمرکی و آین نامه اجرایی آن و همچنین بخشنامه های ابلاغی این دفتر منتهی به شماره 30/1400/243014 مورخ 1400/2/27 و 71/5/912/105/30579/37867/م مورخ 1400/11/17 در خصوص خروج موقت وسایل نقلیه و پیرو مفاد صورتجلسه مورخ 1401/2/10 دفتر صادرات، […]

تمدید امکان خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی

تمدید امکان خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان شهریور 1400 متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۷۴۸۹۱۹ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ( مشاهده متن بخشنامه ) ﻣﻮﺿﻮﻉ استمهال خـروج مـوقت وسایـط نقلـیه غیر موتوری ( تریـلر و نیـمه تریـلر ) […]