راهنمای 4 خطاهای واردات

راهنمای 4 خطاهای واردات با توجه به سیاست های وزارت صنعت معدن و تجارت در راستا کاهش هزینه و خطاهای سامانه جامع تجارت برخی خطاها رایج واردات شناسایی شده که در زیر برای شما توضیحات کامل داده می شود .  1 :  ماژول  سقف؛( پرونده جدیدی با این مبلغ نمی توانید ثبت کنید ) راه […]