کلیه قوانین و مقررات واردات و ترخیص خودرو

در این بخش از سایت مطالب مرتبط با دستورالعملها و بخشنامه ها و ضوابط ورود و ترخیص خودرو ارائه شده است. شامل ضوابط واردات، مجوزهای مورد نیاز، ضوابط ترخیص کالا، استانداردهای مورد نیاز خودرو و ممنوعیتهای اعلامی در خصوص واردات خودرو ارائه شده است.