راهنمای جامع تجارت و صادرات به کشور افغانستان

در این بخش از سایت اطلاعات و مطالب کاربردی شامل موارد زیر ارائه شده است: شرایط سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان، فرصتهای صادراتی، قوانین و مقررات کالای صادراتی و پیدا کردن تجار و لیست تجار و اتاقهای بازرگانی مرتبط و سایر اطلاعات کاربردی در این حوزه ارائه شده است.