بخشنامه ساماندهی صادرات شمش فولادی (صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱)

بخشنامه ساماندهی صادرات شمش فولادی (صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱) پیرو بخشنامه شماره 335/1400/1725264 مورخ 1400/12/15 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 60/309817 مورخ 1400/12/25 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/307189 مورخ 1400/12/23 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت […]

ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی) ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی) ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ پیرو بخشنامه شماره 360/1400/1817387 مورخ 1400/12/28 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی به روش قوسی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/48282 مورخ 1401/2/17 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/48064 مورخ 1401/2/17 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت […]

بخشنامه ساماندهی صادرات شمش فولادی 1400/12/15

بخشنامه ساماندهی صادرات شمش فولادی 1400/12/15 بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی طی نامه شماره 1400/1725264 مورخ 1400/12/15 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. پیرو نامه شماره 60/290668 مورخ 1400/12/4 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست تصویر نامه شماره 60/287061 مورخ […]

بخشنامه در خصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (1400/11/09)

بخشنامه در خصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (1400/11/09) بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۳۴۰۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. پیرو نامه شماره 60/262994 مورخ 1400/11/03 به پیوست تصویر نامه شماره 60/262476 مورخ 1400/11/03 دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص […]

بخشنامه در خصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (1400/11/20)

بخشنامه در خصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (1400/11/20) بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۹۹۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. پیرو بخشنامه شماره 299/1400/1534019 مورخ 1400/11/09 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 60/278417 مورخ 1400/11/9 دفتر […]