معرفی سامانه فعالان اقتصادی مجاز (AEO)

معرفی سامانه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) سازمان گمرک جهانی ( WCO ) با توجه به افزایش مبادلات بین المللی چهارچوب های استانداردی برای کاهش ریسک ها و ایجاد سهولت در تجارت خارجی تحت عنوان ( SAFE ) تدوین و به گمرکات تمامی کشورها جهت مواجه به مشکلات ارائه نموده است که برنامه جزئی از این […]

سامانه فعالان اقتصادی مجاز

معرفی سامانه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) سازمان گمرک جهانی ( WCO ) با توجه به افزایش مبادلات بین المللی چهارچوب های استانداردی برای کاهش ریسک ها و ایجاد سهولت در تجارت خارجی تحت عنوان ( SAFE ) تدوین و به گمرکات تمامی کشورها جهت مواجه به مشکلات ارائه نموده است که برنامه جزئی از این […]