بخشنامه درخصوص اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

بخشنامه درخصوص اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۱ پیرو بخشنامه شماره 256/98/1408104 مورخ 98/10/30 و در اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با […]

بخشنامه لغو رویه خود اظهاری در ترانزیت و سوآپ محصولات نفتی 1401/02/11

بخشنامه لغو رویه خود اظهاری در ترانزیت و سوآپ محصولات نفتی 1401/02/11 پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 1109867 مورخ 1400/8/22 موضوع لغو «رویه اجرائی خود اظهاری» موضوع تبصره 5 بند 23 دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات، ترانزیت (عبور) و معاوضه (سوآپ) فرآورده ها و مشتقات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده […]