شاخص کارت های بازرگانی موسوم به اجاره ای جهت کنترل

 شاخص کارت های بازرگانی موسوم به اجاره ای جهت کنترل  5 شاخص کارت های بازرگانی موسوم به اجاره ای جهت کنترل و نظارت بیشتر : گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، ۵ شاخصه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را برشمرد و خواستار دقت نظر هرچه بیشتر در رابطه با استفاده از این کارت‌ها در گمرکات شد. […]