بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به پیوست تصویرنامه شماره 60/276258 مورخ 1400/11/17 دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع نامه شماره 00/1124، 00/1125، 00/1126 مورخ 1400/115/ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه سه […]