ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ (معرفی شرکت پترو آکام راد صنعت) پیرو بخشنامه شماره 324/1400/1725175 مورخ 1400/12/15 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/299573 مورخ 1400/12/16 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره 60/298673 مورخ 1400/12/15 سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی […]