بخشنامه چگونگی انجام فرآیند رجستری گوشی همراه مسافرین ورودی 1401/05/12

بخشنامه چگونگی انجام فرآیند رجستری گوشی همراه مسافرین ورودی 1401/05/12 کلیه همکاران محترم گمرکات اجرایی ( مرتبط با حوزه مسافری ) می بایست به جای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافرین ورودی در فایل اکسل ، در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به آدرس های EPL.IRICA.IR و یا EPL.IRICA.GOV.IR در لحظه ورود اقدام به ثبت اولیه […]