بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ پیرو بخشنامه شماره 161/1401/789199 مورخ 1401/06/06 موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/163553 مورخ 1401/07/04 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/161204 مورخ 1401/06/30 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه […]

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی 1401/06/06

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی 1401/06/06 پیرو بخشنامه شماره 99/1401/466017 مورخ 1401/4/6 موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/135348 مورخ 1401/06/01 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/120781 مورخ 1401/05/13 مدیرکل صنایع […]

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ پیرو بخشنامه شماره 68/1401/326134 مورخ 1401/3/10 موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/87855 مورخ 1401/04/05 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/84785 مورخ 1401/03/31 مدیرکل صنایع […]

بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و ایمنی 1401/03/10 پیرو بخشنامه شماره 2/1401/7345 مورخ 1401/01/07 موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/4448 مورخ 1401/03/08 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/62846 مورخ 1401/03/07 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه، […]

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ پیرو بخشنامه شماره 246/1400/1373675 مورخ 1400/10/8 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/280041 مورخ 1400/11/23 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/277583 مورخ 1400/11/19 […]