راهنمای جامع تجارت با افغانستان

Current local time in Afghanistan آشنایی با کشور افغانستان نمای کلی کشور افغانستان افغانستان طی چند دهه اخیر همواره درگیر جنگ های خارجی، نابسمانی و بی ثباتی های داخلی  و دسترسی نداشتن با اب های ازاد بوده است. این مسئله تاثیر بسزایی در امار تجارت و صادرات این کشور گذاشته است به طوریکه  میزان سرانه […]