بخشنامه درخصوص شمول مقررات استانداردسازی بر صادرات روغن صنعتی ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

بخشنامه درخصوص شمول مقررات استانداردسازی بر صادرات روغن صنعتی ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پیرو بخشنامه ردیف 354 مورخ 92/8/1 و بخشنامه های منتهی به شماره 381206 مورخ 1401/3/22 به پیوست تصویرنامه شماره 67158 مورخ 1401/3/23 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد مبنی بر شمول مقررات استانداردسازی ( موضوع مفاد بند 23 دستورالعمل ماده 45 […]