بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ پیرو بخشنامه 104/1401/482390 مورخ 1401/04/08 در خصوص ساماندهی صادرات شمش الومینیوم ، به پیوست تصویر نامه شماره 60/162250 مورخ 1401/07/02 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/160531 مورخ 1401/06/29 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص صادرات شمش […]

 بخشنامه ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

بخشنامه ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پیرو بخشنامه 362/1400/1818028 مورخ 1400/12/28 در خصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 60/61677 مورخ 1401/3/2 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 60/57852 مورخ 1401/2/28 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات شمش آلومینیوم در […]

ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)

ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم شرکت الکا مهر کیمیا باشناسه ملی ١٠٢٠٠٣٤٠٨٧٤ پیرو بخشنامه ١٢٠٦٧٧٤/١٤٠٠ مورخ ٩/٩/١٤٠٠ در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره ٢٢٢٦٨٤/٦٠ مورخ ١٧/٩/١٤٠٠ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره ٢٢١٨٦١/٦٠ مورخ ١٦/٩/١٤٠٠ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص […]

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) معرفی 7 واحد تولیدی مجاز به صادرات شمش آلومینیوم  متن بخشنامه : پیرو بخشنامه ٧٤١٠٩٢/١٤٠٠ مورخ ١٠/٦/١٤٠٠ در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره ٢١٤١٢١/٦٠ مورخ ٨/٩/١٤٠٠ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره ٢١٣٣٩٥/٦٠ مورخ ٧/٩/١٤٠٠ مدیرکل […]

ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ معرفی شرکت تعمیرات و توسعه بهروری ریلی مپنا بعنوان نماینده شرکت آلومینیوم المهدی طبق شناسه ملی اعلامی ردیف تعرفه 76011000 پیرو نامه شماره 60/138174 مورخ 1400/06/6 به پیوست فهرست 7 واحد تولیدی مجاز به صادرات شمش آلومینیوم ارسال می گردد. واحدهای لیست پیوست جهت صادرات از تاریخ 1400/09/01 به […]