بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ پیرو بخشنامه شماره 246/1400/1373675 مورخ 1400/10/8 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/280041 مورخ 1400/11/23 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/277583 مورخ 1400/11/19 […]