بخشنامه درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی

بخشنامه درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر ذیل تعرفه ٧٤٠٨١٩٠٠ پیرو بخشنامه شماره ٩٣٦٤٤٥/١٤٠٠/١٦٣ مورخ ١٩/٧/١٤٠٠ موضوع صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی به پیوست نامه شماره ٢١٩١٧٨/٦٠ مورخ  1400/9/14 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ٢١٨٣٧٦/٦٠ […]