انتخاب صادرکننده نمونه سال 1401

انتخاب صادرکننده نمونه سال 1401 قابل توجه بازرگانان محترم؛  پیرو اطلاعیه مورخ 1401/06/15 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر انتخاب صادرکنندگان نمونه براساس رتبه اعتباری در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، صادرکنندگانی که پیش از این نسبت به ثبت نام اولیه حضور در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه در سال 1401 اقدام نموده‌اند، موظفند حداکثر […]

صورتجلسه هشتاد و دومین نشست کمیته اقدام ارزی 1401/05/05

صورتجلسه هشتاد و دومین نشست کمیته اقدام ارزی 1401/05/05 خلاصه مذاكرات و مصوبات: صادركنندگان داراي مانده تعهدات ارزي ايفاء نشده سال ١٣٩٧ مجاز هستند به منظور ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات به ازاي هر يورو مانده تعهدات ارزي معادل ٥٠٠٠ ريال ( براي صادركنندگان غير توليدي ) و ٣٥٠٠ ريال( براي واحدهاي توليدي صادراتي) […]