صورتجلسه هشتاد و دومین نشست کمیته اقدام ارزی 1401/05/05

صورتجلسه هشتاد و دومین نشست کمیته اقدام ارزی 1401/05/05 خلاصه مذاكرات و مصوبات: صادركنندگان داراي مانده تعهدات ارزي ايفاء نشده سال ١٣٩٧ مجاز هستند به منظور ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات به ازاي هر يورو مانده تعهدات ارزي معادل ٥٠٠٠ ريال ( براي صادركنندگان غير توليدي ) و ٣٥٠٠ ريال( براي واحدهاي توليدي صادراتي) […]