صنعت مراقبت سلامت در کشورهای عضو آسه آن

صنعت مراقبت سلامت در کشورهای عضو آسه آن  سلامت یکی از زمینه های مهم همکاری های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو آسه آن است. این صنعت سلامت شامل ارائه مراقبت های پزشکی (درمان، پیشگیری و تسکین)،داروسازی، فناوری و تجهیزات پزشکی، بیمه سلامت، مراکز تحقیق و توسعه و موسسات آموزشی است. به طور سنتی، مسئولیت […]