فهرست عدل بندی چیست؟

.فهرست عدل بندی چیست؟ فهرست عدل بندی Packing List یکی از اسناد صادراتی است که زمان تحویل کالا تهیه و تنظیم می شود و فروشنده باید آن را به خریدار ارائه کند. این سند همراه سایر اسناد صادراتی مانند گواهی مبدا تحویل خریدار می شود. معمولاً توسط .فروشنده و یا فرستنده کالا. تهیه می گردد. […]