راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی

راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی مقدمه : عملیات تجارت خارجی: این بخش شامل فرآیندهای مربوط به اخذ شناسه فروشندگان خارجی، ثبت پیش فاکتور، اخذ مجوزهای ورود و انجام ثبت سفارش میباشد. به منظور انجام. مراحل ثبت سفارش. از این قسمت .استفاده کنید در این قسمت. میتوانید پیش فاکتور .خود را ثبت نمایید، به منظور .اطلاع […]

راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی

..راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی مقدمه : عملیات تجارت خارجی: این بخش شامل فرآیندهای مربوط به اخذ شناسه فروشندگان خارجی، ثبت پیش فاکتور، اخذ مجوزهای ورود و انجام ثبت سفارش میباشد. به منظور انجام مراحل ثبت سفارش از این قسمت استفاده کنید. در این قسمت میتوانید پیش. فاکتور خود را ثبت نمایید، به منظور .اطلاع […]