بخشنامه موضوع صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز 1401/09/20

بخشنامه موضوع صادرات مجاز مشروط محصول سیب زمینی و پیاز 1401/09/20 کاهش عوارض صادراتی سیب زمینی و پیاز عوارض صادراتی سیب زمینی 12 درصد ارزش پایه صادراتی عوارض صادراتی پیاز 50 درصد درصد ارزش پایه صادراتی صادرات بصورت مجاز مشروط با اخذ عوارض صادراتی متعلقه و با تأیید سیستمی نماینده وزارت جهادکشاورزی در سامانه اخذ […]

لغو عوارض صادراتی پیاز ابلاغ شد

لغو عوارض صادراتی پیاز ابلاغ شد لغو عوارض صادراتی پیاز : پیرو بخشنامه شماره ۳۰۱/۹۸/۱۶۲۴۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ موضوع تعیین عوارض جهت صارات پیاز ، به پیوست نامه شماره ۶۰/۳۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۳۰۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارتخانه مزبور […]

عوارض صادراتی هر کیلوگرم پیاز تعیین شد

عوارض صادراتی  پیاز تعیین شد عوارض صادراتی هر کیلوگرم پیاز در گمرک تعیین شد : گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه ای ، عوارض صادرات هر کیلوگرم پیاز را تا پایان فروردین سال 99 ، بر اساس تصمیم تنظیم بازار ، یکصد هزار ریال اعلام کرد. نامه شماره 98/1624691 سازمان : گمرکتاریخ : 1398/12/17شماره : 301/98/1624440 […]