اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن و برقراری امکان اخذ شناسه کالا

اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن و برقراری امکان اخذ شناسه کالا به پیوست تصویر نامه شماره 60/185352 مورخ 1400/8/5 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای ماده ١٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن و برقراری […]

اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن

اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن به پیوست تصویر نامه شماره 60/210484 مورخ 1400/9/3 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن و برقراری امکان اخذ شناسه کالا […]

الزام ثبت سفارش اقلام جدید با شناسه کالا

اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن موضوع الزام ثبت سفارش اقلام جدید با شناسه کالا با توجه به عدم یکپارچگی بین سامانه های گمرکی با سامانه دامپزشکی و سامانه معاونت غذا و دارو تا اطلاع ثانوی مجوز این سامانه مشمول شناسه کالا نخواهد بود .  قانون […]