مصوبه 69 کمیته اقدام ارزی

مصوبه 69 کمیته اقدام ارزی در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان کالاهای خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی مصوبات 62 و 67 کمیته اقدام ارزی به شرح زیر جهت استحضار ، بهره برداری و اطلاع رسانی ایفاد می گردد: در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان کالاهای خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی و آخرین مهلت […]